مهندسی، نظارت، مشاوره و همکاری در مدیریت پروژه شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1394

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

مهندس مشاور جهت نظارت کارگاهی و عالیه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

کارفرما:شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع: 1401

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام

بازرسی فنی و کنترل کیفیت قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور شرکت فولاد مبارکه

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1395

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه