کارفرما:شرکت فولاد سفید دشت

تاریخ شروع:94/01/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

 

خدمات مهندسی، مديريت، نظارت کارگاهی و عاليه، برنامه ريزی و کنترل پروژه و بازرسی فنی پروژه های شرکت فولاد سفيد دشت