• طراحی و مهندسی پروژه­های حوزه فولاد و معدن
  • انجام شبیه­سازی­های فنی و تخصصی با نرم­افزارهای تخصصی
  • مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات
  • بازرسی و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:94/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:91/10/14

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/04/1

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته