کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/04/01

تاریخ پایان:95/10/30

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/05/4

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:92/08/01

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/11/15

تاریخ پایان:95/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/04/1

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد آلیاژی ایران

تاریخ شروع:97/09/24

تاریخ پایان:98/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:94/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:91/10/14

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:91/09/01

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع:96/05/01

تاریخ پایان:98/05/31

وضعیت: خاتمه یافته