کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

انتقال دانش فنی و خدمات فنی به فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد سفیددشت

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

خدمات مشاوره فني فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع: 1400

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

طراحی و انتقال دانش شرکت فولاد تاراز چهارمحال

کارفرما: شرکت فولاد تاراز چهارمحال

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال اجرا

کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1390

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

مشاوره و نگهداری و تعمیرات و آموزش نسوز باطری ها و تجهیزات هیدرولیک کک طبس

کارفرما:شرکت کک طبس

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

بررسی و ارائه راهکار بهبود کیفیت کنسانتره و گندله مصرفی جهت افزایش نرخ تولید آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع:  1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته