1مسئولیت شناسی اجتماعی

2ایجاد رابطه دو جانبه سودمند با شرکای تجاری

3پایبندی به ایجاد رضايت و وفاداري مشتريان

4خلاقیت و نوآوری