1کار با کیفیت و به موقع

2تکریم مشتریان، همکاران و ذینفعان

3مشارکت سازمانی و کارگروهی

4یادگیری، بهبود مستمر و نوآوری