کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/05/01

تاریخ پایان:96/08/30

وضعیت: خاتمه

 

خدمات مديريت پروژه شامل خدمات مهندسی، برنامه ريزی و کنترل پروژه، بازرسي فنی و نظارت داخل و خارج پروژه ريخته گری شماره 5 شرکت فولاد مبارکه بصورت MC