طراحی و مهندسی پروژه های حوزه فولاد و معدن

نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی...

مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات

گردآوری مدارک فنی: نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری تهیه نقشه های ساخت:...

انجام شبیه سازی های فنی و تخصصی با نرم افزارهای تخصصی

پیچیدگی و توسعه روزافزون پلنتهای صنعتی باعث شده تا برای سهولت، افزایش دقت، کاهش خطا و در نتیجه...

بازرسی و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات

الف- بازرسی مواد خام مصرفی: نمونه برداری از مواد مصرفی جهت انجام آنالیز شیمیایی، کنترل خواص...