مأموریت:

بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه


چشم انداز:

پیشتاز در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور