• مدیریت طرح و نظارت
  • مدیریت، هماهنگی، برنامه­ریزی و کنترل پروژه
  • نظارت کارگاهی در محل اجرای پروژه­ها
  • نظارت عالیه بر پروژه­ها
  • مدیریت ادعا

کارفرما:شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع:96/05/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: در حال اجرا

 

کارفرما:شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع:91/07/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا