انتقال دانش و تجربیات فنی و مدیریتی

تهیه ، استقرار ، آموزش و تنظیمات و تحویل سیستمهای عملیاتی و گردشکارها تهیه ، استقرار و آموزش و...

تعیین مشخصات تکنولوژی جهت توسعه در صنعت فولاد و معدن

اطلاع از تکنولوژیهای روز فرایندهای تولید فولاد مقایسه تکنولوژی های مختلف با توجه به پارامترهای...

مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات

گردآوری مدارک فنی: نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری تهیه نقشه های ساخت:...

طراحی و مهندسی پروژه های حوزه فولاد و معدن

نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی...

خدمات طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی خدمات مدیریت هماهنگی و کنترل پروژه نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ساختمانی...

مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه

تدوین ساختار سازمانی کار و شرح وظائف بخشهای مربوط و سازماندهی و هماهنگی برای تأمین نهایی خدمات...

تحقیقات فرآیندهای فولادی با تکنولوژی بهینه

تهیه برنامه جامع توسعه تکنولوژی بررسی و شناخت تکنولوژی های روز در صنعت فولاد حل مشکلات در فرایند...

تهيه آموزش و استقرار  سيستم‌هاي عملياتی تعمیراتی

سیستم‌های عملیاتی به منظور حداکثر استفاده از کلیه عوامل تولید از قبیل تجهیزات، نیروی انسانی، مواد...

مهندسی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

بررسی مصارف موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی (ممیزی انرژی) بررسی تکنولوژی های جدید...