دستیابی به دانش فنی و طراحی مجدد خطوط تولید صنعت فولاد

دستیابی به دانش فنی و طراحی مجدد خطوط تولید صنعت فولاد

تحقیقات فرآیندهای فولادی با تکنولوژی بهینه

تهیه برنامه جامع توسعه تکنولوژی بررسی و شناخت تکنولوژی های روز در صنعت فولاد حل مشکلات در فرایند...

خدمات پشتیبانی فنی پروژه های به روزرسانی تکنولوژی صنعت فولاد

خدمات پشتیبانی فنی پروژه های به روزرسانی تکنولوژی صنعت فولاد

خدمات طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی خدمات مدیریت هماهنگی و کنترل پروژه نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ساختمانی...

انتقال دانش و تجربیات فنی و مدیریتی

تهیه ، استقرار ، آموزش و تنظیمات و تحویل سیستمهای عملیاتی و گردشکارها تهیه ، استقرار و آموزش و...

تهيه آموزش و استقرار  سيستم‌هاي عملياتی تعمیراتی

سیستم‌های عملیاتی به منظور حداکثر استفاده از کلیه عوامل تولید از قبیل تجهیزات، نیروی انسانی، مواد...

طراحی و مهندسی پروژه های حوزه فولاد و معدن

نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی...

تعیین مشخصات تکنولوژی جهت توسعه در صنعت فولاد و معدن

اطلاع از تکنولوژیهای روز فرایندهای تولید فولاد مقایسه تکنولوژی های مختلف با توجه به پارامترهای...

مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات

گردآوری مدارک فنی: نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری تهیه نقشه های ساخت:...