کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/12/01

تاریخ پایان:95/11/30

وضعیت: تاکنون

تهيه کتابچه مطالعات فنی، اقتصادی و اسناد مناقصه نورد گرم شماره 2 و برگزاری مناقصه شرکت فولاد مبارکه