کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1388

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته