کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: ---

وضعیت: درحال اجرا

نظارت کارگاهی و عالیه در رابطه با پروژه احداث کارخانه آهک سازی شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

کارفرما:شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

مهندسی و مؤلف برطرح، نظارت عالیه و کارگاهی،  بازرسی ساخت و نصب تجهیزات  شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

بازرسی حین ساخت و نهایی قطعات یدکی و تجهیزات ساخت داخل کشور شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

تهیه طرح های مهندسی و اسناد پیمان،نظارت کارگاهی و نظارت عالیه  شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال اجرا

خدمات مهندسی، نظارت و مدیریتی شرکت فولاد هرمزگان

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1390

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته