کارفرما:شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع:91/07/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع:96/05/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: در حال اجرا

 

دستیابی به دانش فنی خط نورد گرم

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

دستیابی به دانش فنی خط گندله سازی

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/07/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا