کارفرما:شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

تاریخ شروع:95/04/01

تاریخ پایان:98/07/30

وضعیت: خاتمه یافته

مشاوره، طراحی و مهندسی، نظارت و انتقال دانش فنی

کارفرما:شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:97/02/26

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

انجام پروژه های انتقال دانش و خدمات فنی – کارشناسی کلیه زمینه های مورد نیاز اعلامی

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:98/08/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:فولاد سفید دشت

تاریخ شروع:95/12/20

تاریخ پایان:96/05/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع:97/08/01

تاریخ پایان:98/09/30

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:97/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولادغدیرنی ریز

تاریخ شروع:92/12/13

تاریخ پایان:97/07/13

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع:95/06/20

تاریخ پایان:96/06/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

تاریخ شروع:98/02/25

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع:95/04/01

تاریخ پایان:97/03/31

وضعیت: خاتمه یافته