کارفرما:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع:95/03/09

تاریخ پایان:95/05/25

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:91/04/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

تاریخ شروع:92/08/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:91/09/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ شروع:90/11/09

تاریخ پایان:94/01/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:91/04/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا