کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ شروع:90/11/09

تاریخ پایان:94/01/31

وضعیت: خاتمه یافته