کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته