کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا