کارفرما:شرکت ورق خودرو

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام