• تهیه برنامه جامع توسعه تکنولوژی
  • بررسی و شناخت تکنولوژی های روز در صنعت فولاد
  • حل مشکلات در فرایند های تولیدی با استفاده از تکنولوژی های جدید
  • همکاری با مشاورین خارجی در خطوط تولید جهت افزایش راندمان، کاهش مصرف انرژی و رفع عیب
  • ارتقا خطوط با توجه به تکنولوژی های جدید با همکاری شرکت های صاحب تکنولوژی