مجموعه خدمات و اقداماتی است كه توسط عوامل مهندس مشاور، حین اجرای عملیات پروژه، طبق شرح خدمات مربوط، انجام میگیرد و شامل 7 بخش زیر می باشد:

الف – خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای كار، كنترل پیشرفت كار
ب – خدمات مهندسی
ج – خدمات ارجاع كار
د - خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
ه- خدمات كنترل كیفیت خدمات (این قسمت شامل كنترل كیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای كار می باشد)
و - خدمات برآورد، كنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
ز - خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

الف – خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای كار، كنترل پیشرفت كار

 • بازبینی و اظهارنظر در مورد تكنولوژی اجرای كار كه در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انتخاب شده است
 • بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفكیك طرح به پروژه ها و فعالیتهای مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی كه در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی انجام شده است.
 • تعیین فصل مشترك بین خدمات تفكیك شده قابل واگذاری به واحدهای خدمات مشاوره برای كارهای جنبی و تكمیلی، پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یك
 • بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی كلی اجرای طرح كه در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است
 • پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و كنترل پروژه توسط پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر اجرای آن
 • بررسی و تایید برنامه زمانی تفصیلی واحدهای خدمات مشاوره، پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه های آنها در چارچوب برنامه زمانی كلی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و تایید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانكاران
 • بررسی گزارش پیشرفت كار ماهانه با جمع بندی گزارشهای واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات، مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل علل انحراف از برنامه زمانی، ارائه راه حل برای جبران آنها و انعكاس در برنامه تجدید نظر با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • تجدید نظر و بهنگام كردن برنامه زمانی كلی با توجه به پیشرفت كار و براساس گزارشها و تحلیلهای دریافتی با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی

ب – خدمات مهندسی

 • بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات
 • تعیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید كار
 • تهیه فرمها و مدارك مربوط به آزمایشها، بازدیدهای دورهای كار و صدور گواهی تكمیل كار در مراحل مختلف، صورت كاركردها و دستوركار
 • تهیه فهرست آزمایش های كارگاهی
 • تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص
 • تدارك، تنظیم مدارك فنی مانند استانداردهایی كه برای كنترل كیفیت كارها در كارگاه لازم می باشد.
 • بررسی و تایید فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای كار
 • بررسی و تایید فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای كار
 • تهیه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهیزات طرح
 • تهیه دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار كارگاه و پس از نصب
 • بررسی و تایید فهرست قطعات یدكی و مواد مورد نیاز دوره بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط
 • پیگیری تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبری تجهیزات از سوی تأمین كنندگان آنها، تنظیم و تایید كفایت این مدارك
 • تجدیدنظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورتهای اجرایی، تهیه نقشه ها و مدارك اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی
 • تهیه نقشه های تكمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای كامل كار تا حدی كه هیچگونه تنگنا و مشكلی كه ناشی از نقص نقشه یا دستوركار باشد، در بهره برداری به وجود نیاید ضمن هماهنگی با عوامل نظارت كارگاهی

ج – خدمات ارجاع كار

 • ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتكنیك و مقاومت مصالح و ژئوفیزیك شامل تعیین فرآیند انتخاب واحد خدمات مشاوره، گرفتن تایید كارفرما در مورد روش پیشنهادی و انجام امور برای ارجاع كار
 • ارجاع كارهای اجرایی (كارهای پیمانكاری و خرید تجهیزات) تعیین فرآیند انتخاب پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و گرفتن تایید كارفرما در مورد شیوه پیشنهادی و انجام امور ارجاع كار با توجه به قانون مناقصات و قوانین مرتبط از جمله موارد زیر
 • خدمات ارجاع كار و نظارت بر عملیات ساخت كارخانهای

د - خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 • تحویل كارگاه به پیمانكاران با همكاری كارفرما و با حضور عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و تایید طرح جانمایی تجهیز كارگاه پیمانكاران با توجه به طرح كلی تجهیز كارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و تایید روشهای اجرایی پیشنهادی پیمانكاران با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و تایید سازمان اجرایی پیمانكاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط با توجه به اظهارنظر مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • ایجاد هماهنگی بین عملیات طرح با طرحهای دیگر كه دارای ارتباط و تأثیر متقابل با طرح هستند.
 • برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت، كارفرما و پیمانكاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشكیل این جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای كار، ثبت و صورتجلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و یافتن موانع اجرای كار، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آنها
 • تایید صلاحیت عوامل پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات جزء
 • تایید صلاحیت عوامل كلیدی پیمانكاران مانند رییس كارگاه و سرپرستان عملیات
 • كنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین كارهای حساس مانند جوشكاری
 • ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، بازدیدهای دورهای در مورد رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانكاران و ارائه راه حلهای مناسب با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت كارگاهی
 • ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانكاران
 • كنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای كار و حصول اطمینان از تناسب آن با بار كاری و برنامه تأمین آنها با توجه به گزارشهای عوامل نظارت كارگاهی
 • کنترل و پیگیری فعالیتهای تدارك مصالح، تجهیزات و ماشین آلات اجرای كار از سوی پیمانكاران بر طبق برنامه با توجه به گزارش عوامل نظارت كارگاهی
 • كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و تنظیم صورتجلسه مربوط با توجه به گزارشهای عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و تایید درخواست پیمانكار در زمینه آماده بودن كار برای تحویل موقت، بازدید و كنترل كارهای اجرا شده، تایید آماده بودن كار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری، همراه با فهرست نواقصی كه مانع بهره برداری است و اعلام آنها به كارفرما با توجه به گزارشهای عوامل نظارت كارگاهی
 • تنظیم برنامه تحویل موقت و تهیه فهرست آزمایشها با هماهنگی كارفرما
 • شركت در هیأت تحویل موقت، دستور انجام آزمایشها با نظر هیأت یاد شده و بررسی نتایج آنها، صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همكاری عوامل نظارت كارگاهی
 • هدایت و كنترل نظارت بر عملیات رفع نواقص، شركت در كمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همكاری عوامل نظارت كارگاهی
 • بررسی و اظهارنظر درباره جمع آوری تأسیسات و ساختمانهای موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاكسازی كارگاه و یا ابقای آن با پیشنهاد لازم
 • تحویل و تایید اسناد و مدارك طرح به كارفرما مانند نقشه هایی چون ساخت، دستورالعملهای راهبری و نگهداری
 • تهیه و تنظیم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلی طرح و اهداف آن، نتایج حاصله از اجرای طرح در مقایسه با هدفهای پیش بینی شده، تغییرات انجام شده حین اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزینه و علل اعمال آنها، نكات مثبت و منفی روش طراحی، نكات مثبت و منفی روش اجرا، انعكاس روشهای جدیدی كه در اجرا بكار گرفته شده است، معرفی قراردادهای طرح و اعلامنظر در مورد عملكرد پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات، نكات مثبت و منفی روشهای بهره برداری در دوره تضمین، اشكالات به وجود آمده در بهرهبرداری ناشی از طراحی یا اجرا و رویدادهای ویژه دوره ساخت مانند سیلهای استثنایی، مستندسازی، تكمیل و تحویل آن در بسته نرم افزاری در صورتی كه مشاور، خدمات مهندسی و طراحی طرح را نیز انجام داده باشد.

ه- خدمات كنترل كیفیت خدمات (این قسمت شامل كنترل كیفیت مواد، مصالح، تجهیزات و اجرای كار می باشد)

 • انجام بازرسی دوره ای و تطبیق كارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستوركارها و تایید صحت اجرای آنها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی ضمن هماهنگی كامل با عوامل نظارت كارگاهی و ارائه راهكارهای مناسب و اصلاحی برای مشكلات احتمالی
 • بررسی و تایید كنترل نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق آنها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و كنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای كار ضمن هماهنگی كامل با عوامل نظارت كارگاهی
 • هماهنگی برای كنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدأ به وسیله پیمانكار
 • اندازه گیری تغییر شكلها و جابجاییها و كنترل رواداریهای مجاز
 • نظارت دوره ای بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در كارگاه و جابجایی آنها
 • تهیه برنامه و دستور انجام آزمایشها و كنترل و تایید تنوع آزمایشهای مصالح و تجهیزات و كارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آنها
 • كنترل و تایید فرآیند انجام آزمایشها، نتایج آنها و ابلاغ دستور كار به پیمانكار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا كارهای معیوب
 • كنترل مصالح و تجهیزات هنگام ورود به كارگاه جهت حصول اطمینان از تطبیق كمی و كیفی انها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورتجلسه ورود مصالح و تجهیزات فنی ضمن هماهنگی كامل با عوامل نظارت كارگاهی
 • دستور اصلاح كارهای معیوب و پیگیری و رفع آنها
 • تایید مشخصات مصالح و تجهیزاتی كه باید در كار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
 • نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی كارفرما به پیمانكاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف
 • تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از كارهای اجرا شده
 • رسیدگی، اعلام نظر و تایید نقشه های كارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانكاران
 • بررسی و اعلام نظر و تایید نقشه های چون ساخت كه به وسیله پیمانكاران تهیه می شود.

و - خدمات برآورد، كنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

 • بازبینی و بهنگام كردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط
 • بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پیش بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی طرح
 • تایید پرداخت اقساط پیش پرداختها
 • ارائه دستورالعمل و فرمهای همسان و مناسب در مورد هماهنگی اندازه گیری كارهای انجام شده و مصالح پای كار و همچنین كنترل و تایید صورت وضعیتها و پرداختهای پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور پرداخت از سوی كارفرما براساس گزارشهای عوامل نظارت كارگاهی
 • کنترل تغییر مقادیر كارها و مبالغ اضافی یا نقایص پیمانها
 • تعیین مبلغ باقیمانده كارها در انتهای هر سال و در مواقعی كه مورد نیاز كارفرما باشد.
 • تطبیق تصمیم های كارفرما با اسناد و مدارك پیمان مربوط و ابلاغ آنها برای اجرا
 • بررسی و تایید قیمتهای جدید
 • رسیدگی به تأخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن آن
 • پیگیری برقراری انواع پوشش های بیمه ای لازم و رسیدگی مسائل بیمه در صورت بروز خسارت
 • تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همكاری با كارفرما در حل و فصل اختلافها
 • حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها
 • رسیدگی به صورت حسابهای قطعی پیمانكاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل
 • بررسی و اعلام نظر در مورد استرداد تضمینهای پیمانكاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل براساس قراردادهای آنها

ز - خدمات مربوط به دوره بهرهبرداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

 • بازرسی و نظارت دورهای بر عملكرد طرح در دوره بهرهبرداری آزمایشی (دوره تضمین)
 • دستور انجام آزمایشها (در صورت لزوم) و بررسی نتایج آنها
 • بررسی و تحلیل اندازه گیری تغییر شكلها و كنترل رواداریهای مجاز
 • كنترل نظارت بر انجام وظایف پیمانكاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
 • رسیدگی به نواقص و معایب در دوره تضمین، تهیه فهرست آنها و پیگیری و نظارت بر رفع آنها به وسیله عوامل مربوط
 • همكاری با كارفرما و بهره بردار برای اجرای صحیح روشها و دستورالعملهای بهره برداری
 • حصول اطمینان از رفع معایب و تایید آمادگی كار برای تحویل قطعی در پایان دوره تضمین
 • شركت در هیأت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی