• استفاده از خدمات کارشناسان متخصص جهت نظارت بر عملکرد پیمانکاران در محل اجرای پروژه و ارائه گزارش عملکرد
 • بررسي كارگاهي برنامه تفصيلي پيمانكاران در چارچوب برنامه زماني كلي و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي كارگاهي برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين آلات
 • بررسي كارگاهي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل مقدماتي علل انحراف از برنامه زماني و ارائه راه حلهاي مقدماتي براي جبران آنها و ارسال گزارش پيشرفت كار ماهانه مربوطه براي دستگاه نظارت عاليه
 • تنظيم فرمها و مدارك مربوط به آزمايشها، بازديد كار و تنظيم گواهي تكميل كار در مراحل مختلف، تكميل و رسيدگي اوليه صورت كاركردها و تنظيم دستور كار
 • استفاده و نگهداري مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنترل كيفيت كارها در كارگاه لازم مي باشد.
 • نظارت كارگاهي بر نحوه اجراي دستورالعملهاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه يا پس از نصب
 • بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد كمبود يا نقص احتمالي نقشه ها يا دستور كارهايي كه سبب تأخير در اجراي عمليات مي گردد.
 • همكاري در تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما و دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران با توجه به طرح كلي تجهيز كارگاه به دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد روشهاي اجرايي پيشنهادي پيمانكاران به دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي كارگاهي و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط، به دستگاه نظارت عاليه
 • حضور و فعاليت در جلسات هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح و به صورت منظم، رسيدگي كارگاهي به مسائل و موانع اجراي كار
 • بررسي كارگاهي موانع اجراي كار و ارائه گزارش راه حلهاي پيشنهادي به دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي نحوه عملكرد و پايش عوامل كليدي پيمانكاران مانند رئيس كارگاه، معاونان كارگاه، مسئولان فني و اجرايي و كنترل پروژه، مسئولان ماشين آلات، تجهيزات، تداركات و امور مالي و ارائه گزارش به نظارت عاليه
 • پايش عملكرد شاغلين كارهاي حساس مانند نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه جوشكاري و ارائه گزارش
 • نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارشهاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 • نظارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 • نظارت كارگاهي مستمر و منظم نيروي انساني و ماشين آلات اجراي كار پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با بار كاري و برنامه تأمين آنها و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 • نظارت كارگاهي بر فعاليتهاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات اجراي كار از سوي پيمانكاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه
 • نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات پيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عاليه در تنظيم صورتجلسات مربوطه
 • رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويل موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گزارش مقدماتي در مورد امكان بهرهبرداري يا اعلام عدم آمادگي براي بهرهبرداري، همراه با فهرست توافقي كه مانع بهره برداري است به دستگاه نظارت عاليه
 • حضور در هيأت تحويل موقت
 • نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقص و همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص
 • نظارت كارگاهي پيگيري جمع آوري تأسيسات و ساختمانهاي موقت و خارج نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه
 • بررسي اوليه نقشه هاي چون ساخت و تحويل آنها به نظارت عاليه
 • تشكيل و حضور در جلسات توجيهي براي تبيين ابعاد مختلف پروژه، شيوه هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات
 • نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه ها و مشخصات فني و استانداردها و دستور كارها و تاييد صحت اجراي آنها قبل از پوشيده شدن يا اجراي مراحل بعدي و تهيه گزارشها و ارسال آن به دستگاه نظارت عاليه
 • كنترل كارگاهي نقشه ها، محورها و ترازهاي پياده شده روي زمين و تاييد انطباق آنها با نقشه ها قبل از شروع عمليات هر قسمت و كنترل عمليات نقشه برداري در مراحل مختلف اجراي كار
 • نظارت كارگاهي بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار
 • اندازه گيري تغيير شكلها و جابجايي ها و كنترل رواداريهاي مجاز
 • نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصالح و تجهيزات در كارگاه و جابجايي آنها
 • دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمونه گيريهاي لازم آزمايشهاي مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آنها طبق برنامه يا به صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است.
 • نظارت بر فرايند انجام آزمايشها، كنترل نتايج آنها و گزارش به نظارت عاليه
 • نظارت كارگاهي بر مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگاه و حصول اطمينان از تطبيق كمي و كيفي آنها با مشخصات فني و استانداردها و تنظيم صورت جلسه ورود مصالح و تجهيزات
 • نظارت كارگاهي بر اصلاح كارهاي معيوب و پيگيري رفع آنها مطابق دستور كارهاي ابلاغي دستگاه نظارت عاليه
 • تاييد كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به كارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرايي
 • نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي و اعلام نظر در مورد گزارش پيمانكار نسبت به اقلام صدمه ديده و كسري
 • نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده
 • اظهارنظر در مورد نقشه هاي كارگاهي تهيه شده به وسيله پيمانكاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه
 • نظارت بر تهيه نقشه هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكاران تهيه ميشود و تاييد آن
 • اندازه گيري كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار، كنترل و اظهارنظر در مورد صورتوضعيتها و پرداختهاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح و ارسال گزارش براي دستگاه نظارت عاليه
 • بررسي كارگاهي تغيير مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضافي يا نقايص پيمانها
 • رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعلام نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز غير مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه
 • اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با نظارت عاليه در حل و فصل اختلافها
 • تنظيم صورتجلسه و گزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران
 • نظارت كارگاهي بر عملكرد طرح و دستورالعملهاي بهره برداري
 • نظارت كارگاهي بر انجام آزمايشها
 • اندازه گيري تغيير شكلها و كنترل رواداريهاي مجاز
 • نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طرح در دوره تضمين
 • نظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آنها و پيگيري بر رفع آنها به وسيله عوامل مربوط
 • اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تضمين
 • شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي با همكاري دستگاه نظارت عاليه