کارفرما:شرکت فولاد مبارکه - نظارت

تاریخ شروع:1401

تاریخ پایان:

وضعیت: در حال انجام