کارفرما:شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته