کارفرما:شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام