کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و ناحیه سبا

تاریخ شروع:90/06/1

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

 

خدمات مهندسی، مديريت و هماهنگی، نظارت کارگاهی وعاليه،برنامه ريزی وکنترل پروژه و بازرسی فنی پروژه های شرکت فولاد مبارکه و ناحيه سبا