کارفرما:شرکت کک طبس

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته