کارفرما:شرکت فولاد اردکان

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته