کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع:  1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته