کارفرما:شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:92/08/01

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته