کارفرما:شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

تاریخ شروع:98/02/25

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا