کارفرما:شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته