کارفرما:شرکت فولاد سفیددشت

تاریخ شروع:1395

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته