کارفرما: شرکت فولاد غدیر نیریز

تاریخ شروع: 1401

تاریخ پایان: ---

وضعیت: درحال اجرا