کارفرما: امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:91/04/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا