کارفرما: شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:91/12/09

تاریخ پایان:95/03/01

وضعیت: خاتمه یافته