کارفرما: شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته