کارفرما: شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

تاریخ شروع:92/08/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا