کارفرما:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع:95/03/09

تاریخ پایان:95/05/25

وضعیت: خاتمه یافته