کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ شروع: 1390

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته