کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/11/15

تاریخ پایان:95/02/31

وضعیت: خاتمه یافته