کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته