کارفرما:شرکت کاسپین

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته