همکاران محترم

اکنون که در راستای تحقق اهداف شرکت فولاد مبارکه و مأموریت شرکت مهندسی فولاد مبارکه مبنی بر بومی سازی، پشتیبانی و توسعه صنعت فولاد کشور، این شرکت توفیق کسب گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه

(IMS:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
را داشته، برخود لازم میدانم تلاش مجدانه و دلسوزانه شما و همدلی خانواده محترمتان در دستیابی به این افتخار را قدر نهاده و تبریک بگویم.امیداست در ادامه این راه با استمرار این روحیه مسئولیت پذیری و توسعه فضاهای فکری خود، در آینده نه چندان دور پیشتازی در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور را به نمایش گذاریم