ارزيابي تعالي سازماني شركت مهندسي فولاد مباركه

ارزيابي تعالي سازماني شركت فنی مهندسي فولاد مباركه براساس الگوي تعالي سازماني ويرايش ١٤٠٠ - با رويكرد بهبود مستمر و ارتقاء عمليات تا سطح شركت هاي جهان تراز متعالي

«روابط عمومی شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه»