کسب عنوان رساله برتر دکتری

رساله دکتری آقای دکتر وحید روح العلم با عنوان: طراحی الگویی درمدیریت ادعا، جهت کنترل ریسک تاخیرات وآنالیز نتیجه محورآن وتعیین سهم قصور ذینفعان، مبتنی بر واریانس ودرجه اهمیت مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه در هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سومین جشنواره برگزیدگان مهندسی صنایع ایران، عنوان رساله برتر دکتری با نگاه کاربردی را به خود اختصاص داد.

Designing a Claim Management Model for Control the risk of delays, its Result Oriented Analysis and Determining the Share of Stakeholders failures, Based on Variance and Importance Degree
Case Study: Mobarakeh Steel Company
Dr. Vahid Rooholelm