کتاب مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات در قراردادهای ساخت، مبتنی بر پروتکل SCL و تجارب اجرایی

Claim Management and Delay Analysis in Construction Contracts
Based on SCL Protocol and Executive Experience

(Dr. Vahid Rooholelm and Ali Rashidi)

تالیف دکتر وحید روح العلم و مهندس علی رشیدی، عنوان کتاب برگزیده تالیفی با نگاه کاربردی را در دومین جشنواره بین المللی برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران، به خود اختصاص داد.