کارفرما:شرکت فولادغدیرنی ریز

تاریخ شروع:92/12/13

تاریخ پایان:97/07/13

وضعیت: خاتمه یافته