نظارت عالیه و کارگاهی

خدمات قابل ارائه در این زمینه عبارتند از: همکاری با کارفرما در تحویل زمین و محل کارگاه و محورها و نقاط مبداء بررسی و تأیید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار جهت اجرای کارهای مورد قرارداد تطبیق کمی و کیفی مصالح و تجهیزات ورودی به کارگاه با مشخصات تأیید شده. کنترل وجود مقادیر مواد مصرفی و مصالح مورد نیاز کارگاه رسیدگی به درخواست پیمانکاران جهت ورود به موقع ماشین آلات و ابزارآلات مورد نیاز و ارسال آنها به کارفرما جهت صدور مجوزهای لازم. نظارت بر حسن نگهداری از تجهیزات و مواد تحویلی به پیمانکار. تهیه چک لیست تیپ مصالح جزئی نصب ( MINOR MATERIALS ( نظارت مستمر بر حسن اجرای عملیات سیویل، نصب اسکلت فلزی و نصب تجهیزات. کنترل انجام مرحله ای اندازه گیری یا نقشه برداری از کارها قبل و بعد از اجرای هر...

مهندسی تدارکات پشتیبانی فنی و بازرسی

خدماتی که در زمینه خرید و تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز ارائه می گردد در 3 بخش بشرح زیر خواهد بود: تهیه اسناد مناقصه، استعلام، انتخاب پیمانکاران و تنظیم قراردادها تحقیق در مورد پیمانکاران و همکاری درخصوص انتخاب پیمانکارن واجد صلاحیت برای دعوت به شرکت در مناقصه / استعلام. همکاری با کارفرما در خصوص عقد قراردادهای خرید تجهیزات و خدمات. تهیه Vendor List. شرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به انجام مناقصه. تهیه گزارش از وضعیت پیشرفت مناقصه (استعلام) و تعداد شرکت کنندگان و پیشنهادها در مواقع لزوم. شرکت در جلسه گشایش پاکات پیشنهادها و همکاری با کمیته فنی، بازرگانی در ارزیابی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و ارائه گزارشات توجیهی لازم. همکاری با کارفرما در انجام مذاکره با پیمانکار برنده مناقصه در صورت...

مهندسی معکوس و مجدد

خدمات قابل ارائه در این زمینه عبارتند از: گردآوری مدارک فنی (نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری) تهیه نقشه های ساخت (کروکی برداری و تهیه نقشه های ساخت از قطعات و تجهیزات فاقد مدارک) تهیه دفترچه های مشخصات فنی قطعات یدکی، آرشیو و تکثیر دفترچه ها پاسخ به سوالات فنی کارفرما درخصوص متریال یا شکل یا فرایند ساخت قطعه

مشاوره و مدیریت طرح MC

خدمات مدیریت، هماهنگی و کنترل پروژه و شامل موارد زیر است: تدوین ساختار سازمانی کار و شرح وظائف بخشهای مربوط و سازماندهی و هماهنگی برای تأمین نهایی خدمات اصلی و جنبی مورد نیاز. تأمین و جذب نیرو و هدایت و حمایت در استقرار صحیح این ساختار. تعیین حدود وظایف و مسئولیتها و اختیارات پستهای کلیدی، حاوی خطوط فرمان و گزارش دهی، هدایت و کنترل و روابط بین مسئولان کلیدی بخش های مختلف. تنظیم برنامه تفضیلی پروژه و رسیدگی و اصلاح برنامه تفضیلی اجرایی. تدوین سیستم تهیه و توزیع و رسیدگی صورت وضعیتهای موقت و قطعی و تعدیل کلیه پیمانکاران و سازندگان و در صورت لزوم طراحی فرمهای لازم. تهیه فرمهای مورد نیاز کارگاه مشتمل بر کنترل کیفی، انبار، تحویل و تحول کالا و تحویل مرحله ای کار، کنترل ها، رگلاژ و بازرسی و......