کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:94/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:91/10/14

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولادغدیرنی ریز

تاریخ شروع:92/12/13

تاریخ پایان:97/07/13

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع:95/06/20

تاریخ پایان:96/06/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/04/01

تاریخ پایان:95/10/30

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/05/4

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع:95/04/01

تاریخ پایان:97/03/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/11/15

تاریخ پایان:95/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/04/1

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:فولاد سفید دشت

تاریخ شروع:95/12/20

تاریخ پایان:96/05/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع:95/03/09

تاریخ پایان:95/05/25

وضعیت: خاتمه یافته