• طراحی و مهندسی پروژه­ های حوزه فولاد و معدن
  • انجام شبیه سازی های فنی و تخصصی با نرم ­افزارهای تخصصی
  • مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات
  • بازرسی و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:94/03/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/11/15

تاریخ پایان:95/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/05/4

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/04/1

تاریخ پایان:96/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/04/01

تاریخ پایان:95/10/30

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:91/10/14

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا