• کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:94/08/01

  تاریخ پایان:95/07/30

  وضعیت:در حال اجرا

  ارائه خدمات مهندسی، نظارت، مشاوره و همکاری در مدیریت پروژه

  ارائه خدمات مهندسی، نظارت، مشاوره و همکاری در مدیریت پروژه

  ارائه خدمات مهندسی، نظارت، مشاوره و همکاری در مدیریت پروژه

  کارفرما:فولاد هرمزگان

  تاریخ شروع:94/08/01

  تاریخ پایان:95/07/30

  وضعیت:در حال اجرا

  ارائه خدمات مهندسی، نظارت، مشاوره و همکاری در مدیریت پروژه

 • کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:94/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت: در حال اجرا

  استفاده از خدمات طراحی و مهندسی

  استفاده از خدمات طراحی و مهندسی

  استفاده از خدمات طراحی و مهندسی

  کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:94/03/01

  تاریخ پایان:96/02/31

  وضعیت: در حال اجرا

  استفاده از خدمات طراحی و مهندسی

 • کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:93/08/01

  تاریخ پایان:95/07/30

  وضعیت: در حال اجرا

  نظارت قرارداد های امور مهندسی در فولاد مبارکه و سبا

  نظارت قرارداد های امور مهندسی در فولاد مبارکه و سبا

  نظارت قرارداد های امور مهندسی در فولاد مبارکه و سبا

  کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:93/08/01

  تاریخ پایان:95/07/30

  وضعیت: در حال اجرا

  نظارت قرارداد های امور مهندسی در فولاد مبارکه و سبا

 • کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:93/04/01

  تاریخ پایان:95/09/30

  وضعیت: خاتمه

  استفاده از خدمات مشاور چهت ارائه فرایند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی در خصوص قطعات یدکی و تجهیزات نواحی توسعه فولاد مبارکه

  استفاده از خدمات مشاور جهت ارائه فرایند مهندسی معکوس نواحی توسعه فولاد مبارکه

  استفاده از خدمات مشاور جهت ارائه فرایند مهندسی معکوس نواحی توسعه فولاد مبارکه

  کارفرما:فولاد مبارکه

  تاریخ شروع:93/04/01

  تاریخ پایان:95/09/30

  وضعیت: خاتمه

  استفاده از خدمات مشاور چهت ارائه فرایند مهندسی معکوس و تهیه و تدوین دفترچه های مشخصات فنی در خصوص قطعات یدکی و تجهیزات نواحی توسعه فولاد مبارکه

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4