کارفرما:آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع:96/05/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا