کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع:95/04/01

تاریخ پایان:97/03/31

وضعیت: خاتمه یافته