کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:93/04/01

تاریخ پایان:95/10/30

وضعیت: خاتمه یافته