• آموزش حین کار و عملی: که طی آن نفرات شرکت متقاضی در فولادمبارکه حضور یافته و در واحد مربوط به شغل خود در کنار پرسنل فولاد مبارکه آموزشهای لازم در زمینه فعالیتهای خود را فرامی‌گیرند.
  • آموزش‌های عمومی، تخصصی، تئوریک و عملی داخلی: این آموزش‌ها بصورت عمومی، تخصصی، تئوریک و عملی توسط کارشناسان و متخصصان در محل شرکت متقاضی برگزار می‌شود.
  • آموزش‌های تئوریک خارجی: این آموز‌شها توسط اساتید بصورت تئوریک، خارج از شرکت برگزار می‌شود.